Psalm 91: A Song of Trust in God (English and Tagalog)

1 He who dwells in shelter of the Most High
will abide in the shadow of the almighty.
2 I will say to the Lord, “My refuge and my fortress,
my God, in whom I trust.”
3 For He will deliver you from the snare of the fowler
and from the deadly pestilence.
4 He will cover you with His pinions,
and under His wings you will find refuge;
His faithfulness is a shield and buckler.
5 You will not fear the terror of the night,
nor the arrows that fly by day,
6 nor the pestilence that stalks in darkness,
nor the destruction that wastes at noonday.
7 A thousand may fall at your side,
ten thousand at your right hand,
but it will not come near you.
8 You will only look with your eyes
and see the recompense of the wicked.
9 Because you have made the Lord your dwelling place –
the Most High, who is my refuge –
10 no evil shall be allowed befall you,
no plague shall come near you.
11 For He will command His angels concerning you
to guard you in all your ways.
12 On their hand they will bear you up,
lest you strike your foot against a stone.
13 You will tread on the lion and the adder,
the young lion and the serpent you will trample underfoot.
14 “Because he holds fast to me in love,
I will deliver him;
I will protect him because he knows my name.
15 When he calls to me, I will answer him;
I will be with him in trouble;
I will rescue him and honor him.
16 With long life I will satisfy him
and show him my salvation.

(Tagalog version)
1 Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataastaasan
at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan;
2 makapagsasabi sa Panginoon, “Muog ka’t tahanan,
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan.”
3. Ika’y ililigtas niya sa panganib sa umang na bitag,
at kahit na mabigat na salot di ka magdaranas.
4 Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak,
sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
5 Pagsapit ng gabi di ka matatakot sa ano mang bagay,
maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw.
6 Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim;
Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating.
7 Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao;
sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo,
Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano.
8 Ika’y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan,
yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan.
9 Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsaggalang,
at ang pinili mong mag-iingat sa iyo’y kataastaasan.
10 Di mo aabuting ika’y mapahamak at walang daratal.
Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan –
11 susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay;
kahit saang dako ika’y maparoon tiyak iingatan.
12 Sa kanilang palad ay itatayo ka’t silang magtataas
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
13 Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik,
Di ka maaano sa mga serpiyente’t leong mababangis.
14 Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilanlin.
15 Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan;
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan;
Aking ililigtas at ang bawa’t isa’y pararangalan.
16 Sila’y bibigyan ko’t gagantimpalaan ng mahabang buhay
at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan.

I trust in God
I trust in God (Background photo: pixabay.com)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.